intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Kredi Dokumentare

spacer
Letër Kredia është mënyra më e zakonshme për pagesën e mallrave dhe shërbimeve në marrëdhëniet tregtare. Letra e Kredisë përfaqëson detyrimin e bankës për t’i siguruar klientit pagesën që parashikon letra e kredisë pas përmbushjes së kushteve të kësaj të fundit. Letër kredia përdoret zakonisht kur partnerët e biznesit nuk e njohin njëri-tjetrin dhe dëshirojnë të eliminojnë riskun e biznesit.
 
Letër Kredi Eksporti 
Shitësi (Përfituesi) është në cilësinë e eksportuesit. Intesa Sanpaolo Bank Albania, në cilësinë e bankës konsulente këshillon shitësin e Letër Kredisë p.sh. sipërmarrje me shkrim e bankës lëshuese për ti paguar shitësit shumën e Letër Kredisë menjëherë pas përmbushjes së kushteve të parashikuara në Letër Kredi. Konfirmimi i Letër Kredisë nga Intesa Sanpaolo Bank Albania (bankë konfirmimi) në bazë të aplikimit të Bankës që lëshon Letër Kredinë përfaqëson përgjegjësinë e bankës konfirmuese (krahas përgjegjësisë së Bankës lëshuese) për t’i paguar shitësit shumën e Letër Kredisë (menjëherë pas plotësimit të kushteve).
 
Letër kredia mund të jetë e transferueshme dhe i jep mundësinë shitësit të transferoje të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Letër Kredia (ose një pjesë të tyre) nënkontraktuesit të tij/saj (përfituesi i dytë). Banka lëshuese duhet të identifikojë në mënyrë të qartë një Letër Kredi të transferueshme. Transferimi i Letër Kredisë përdoret zakonisht nga kompanitë e biznesit ose kompanitë ndërmjetëse.
 
Letër Kredi Importi
Letër Kredi Importi – blerësi (aplikanti) është në cilësinë e importuesit. Në bazë të aplikimit me shkrim të Intesa Sanpaolo Bank Albania, si bankë lëshuese ofron me shkrim një sipërmarrje të parevokueshme në emër të blerësit, për ti paguar blerësit shumën e Letër Kredisë menjëherë pas përmbushjes së kushteve të Letër Kredisë.
 
Përfitimet për Shitësin
 • Në rastin e një Letër Kredie të huaj, risku i bankës së huaj ose i vendit mund të eliminohet kur banka lokale konfirmon Letër Kredinë. Bazuar në ketë konfirmim banka konfirmuese merr përsipër të ekzekutojë pagesën pas plotësimit të kushteve të Letër Kredisë.
 • Pas njoftimit të bankës për hapjen e Letër Kredisë shitësi mund të bëjë dorëzimin e mallrave/shërbimeve
 • Mundësi për të dhënë një kredi furnitorë në rastin e Letër Kredisë me afat të ndryshueshëm (e cila shtyhet për më vonë) dhe shitje të mallrave para datës së maturimit - konfiskim.
 • Mbrojtje ligjore nëpërmjet Praktikave Standarde Doganore për Kreditë Dokumentare, të lëshuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Paris Nr. 600/2007.
 
Përfitimet për Blerësin
 • Letër Kredia garanton blerësin se ai do të paguaj vetëm pas përmbushjes së kushteve të letër kredisë.
 • Letër Kredia bazohet në përzgjedhjen e duhur të dokumenteve të nevojshme, garanton blerësin se mallrat do të transportohen në kohën, cilësinë dhe sasinë e kërkuar.
 • Mundësi kombinimi me garancinë bankare të lëshuar nga banka e shitësit.
 • Mbrojtje ligjore nëpërmjet Praktikave Standarde Doganore për Kreditë Dokumentare, të lëshuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Paris Nr. 600/2007.
 
Si të procedojmë me aplikimin për Letër Kredi:
 • Aplikantët plotësojnë formularin për hapjen e Letër Kredisë dokumentare.
 • Blerësi dorëzon kopjen përkatëse të kontratës ose formularin e Letër kredisë
 • Më pas banka lëshon Letër Kredinë dokumentare sipas udhëzimeve të parashikuara në formularin e aplikimit për hapje Letër Kredie dhe informon shitësin lidhur me detyrimet e tij me anë të një mesazhi SWIFT që i dërgohet bankës së shitësit.
Garanci Bankare:
 • Garanci ankandi;
 • Garanci Paradhënie;
 • Garanci mbarëvajtje
 • Garanci Pagese
 • Garanci të tjera
Arkëtimi Dokumentar:
Përfaqëson mënyrën e kryerjes së pagesës për mallrat ose shërbimet. Përdoret në tregtinë e jashtme kur nuk është e mundur ose e përshtatshme për lëshimin e Letër Kredisë dokumentare, por kërkohet nja garanci pagese më e madhe se garancia e pagesës së pastër.
 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML