intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Kredi Investimi

spacer
A po shikoni për ambjente të reja operuese, teknologji, rinovime, modernizime ose jeni duke menduar për investime të tjera?
 

Aplikoni për kredi afat-mesme ose afat-gjata për zhvillim me afat maturimi preferencial të ndryshueshëm, kthimi i të cilave bëhet pas përfundimit të punimeve të zhvillimit.

 • Kredia ju lejon të prokuroni aktive fikse të trupëzuara ose patrupëzuara (prona ta patundshme, makineri, grup makinerish – linjë teknologjie) sigurimin e modernizimit, rikonstruktimit, mirembajtjes së tyre, blerje të njohurive teknike, financime kerkimore dhe investime financiare.
 • Banka lëvron fondet në bazë të dokumenteve të zhdoganimit dhe faturave të furnitorit në bazë të kontratavë të nënshkruara për sigurimin e planit të investimit për shumën e kredisë së miratuar për planin e investimit dhe me afat kredie të specifikuar në kontratë.
 • Kthimi i kredive bëhet nga fondet e disponueshme zakonisht në formën e kësteve mujore, ndërsa në lidhje me planin e ivnestimit, ju mund të aplikoni për afat maturimi preferencial mbi bazën e principalit, i cili duhet të likuidohet pas përfundimit të punimeve.
Për kë është krijuar ky produkt ?
 • Subjektet ligjore që kryejnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë.
Kushtet për akordimin e kredisë
 • Vërtetimi i rikuperimit të kredisë – kuptohet si provë e kapacitetit për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga kredia, kthimi i kredisë bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe kushteve për të cilat është rënë dakort më parë,
 • Qëllimi i kredisë – banka akordon kredinë për një qëllim të caktuar që lidhet me financimin e investimeve, prokurimin e ndonjë aktivi thelbësor nga ana e sipërmarrësit për zhvillimin e aktivitetit të biznesit të tij.
 • Banka nuk akordon kredi për biznese të cilat vënë në rrezik rendin publik, parimet morale dhe mjedisin,
 • Kredia, përfshi interesat dhe komisionet duhet të mbulohen mjaftueshmërisht nga kolaterali
 • Siguria e zakonshme që kërkon banka:
  • Aktive të patundshme, peng mbi aktive të patrupëzuara, letra me vlerë dhe të arkëtueshmet,
  • Siguri në formën e detyrimit të arkëtueshëm,
  • Depozitë të bllokuar në bankë
  • Garanci nga një palë e tretë
  • Garanci bankare
  • Notë premtimi bosh,
 • Kushte shtesë mund të kërkohen në varësi të natyrës së veprimit, njohurise dhe vlefshmërinë e dhënies së kredisë të sipqërmarrësit (p.sh. akt noterial si garanci për rrezikun e aktiveve).
Dokumentacioni i nevojshëm
 • Formulari i aplikimit me shkrim,
 • Dokumente të tjera krahas formularit te aplikimit për Kredi në varësi të shumës dhe llojit të kredisë, dhe natyrës së biznesit:
  • Dokumente, liçensën që vërtetojnë të drejtën për zhvillimin e biznesit,
  • Pasqyrat financiare për dy periudhat e fundit fiskale,
  • Plan biznesin, planin e investimit, kontraten e punes,
  • Dokumente për sigurinë e kredisë,
  • Dokumente të tjera që lidhen me qëllimin e kredisë
Komisionet për shërbimin Overdraft:
 • Interesi: bazohet në shpenzimet per fondet e bankes, plus marzhin. Gjithashtu varet nga shuma e kredise Overdraft, klasifikimi i riskut për klientin dhe vlera totale e kredisë; Në rastin e linjës së përkohshme të Overdraftit aplikohet një marzh më i lartë interesi. (likuiditeti i përkohshëm);
 • Shpenzimet Administrative: 1 o/oo e linjës së kredisë, min. € 500; Rinovimi € 500,
 • Periudha e Interesit: Mujor
 • Interesi bazë: rishikohet çdo tre muaj
 • Penalitete (mbi interesin): 5%-10%,
 • Komision Angazhimi: 1%.
 • Komision për hua të përbashkëta (nëse aplikohet)
 • Shpenzime të tjera administrative/ ligjore
Komisionet për Kredinë me Afat:
 • Interesi: bazohet në shpenzimet per fondet e bankes, plus marzhin. Gjithashtu varet nga shuma e kredise, klasifikimi i riskut për klientin dhe vlera totale e kredisë;
 • Shpenzimet Administrative : 1 o/oo e linjës së kredisë, min. € 500; Rinovimi € 500,
 • Periudha e Interesit: Mujor
 • Interesi baze : vjetor/fiksuar
 • Penalitete (mbi interesin): 5%-10%,
 • Komision Angazhimi 1%.
 • Komision Parapagimi: 3%
 • Komision për hua të përbashkëta (nëse aplikohet)
 • Shpenzime të tjera administrative/ ligjore
Dokumentacioni i nevojshëm
 • Një historik i shkurtër i biznesit, dhe përshkrim i strukturës organizative të huamarrësit, përfshi aksionerin. Pershkrimi për 12 muajt duhet të jetë i detajuar
 • Marrëvshje Partneriteti me kompani të tjera në Shqipëri ose jashtë për shitjen ose zhvillimin e produktit (nëse ka)
 • Pasqyrat financiare të biznesit të tre viteve të fundit dhe pasqyra e përkohshme financiare për vitin aktual (e audituar nëse është e mundur)
 • Plan biznesi aktual, duke përfshirë dhe prespektivat për të ardhmen si dhe analizën e faktorëve negativ në biznesi respektiv
 • Dokumente që vërtetijnë origjinën e pronës që do të lihet peng
 • Çertifikatë e lëshuar nga institucioni i autorizuar ku konfirmohet që prona nuk është lënë peng
 • Vlerësimi i Kolateralit (konfirmuar nga vleresuesi i autorizuar)
 • Polica e sigurimit për pronën e lënë peng
 • Sigurimin e jetës së huamarrësit
 • Dokumente që konfirmojnë se Huamarrësi ka një linjë kredie më një bankë ose banka të tjera
 • Marrëveshjet ose kontratat me furnitorët ose konsumatorët 

   

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML